Đội ngũ

Huỳnh Viết Phương

CEO PHOME

Nguyễn Văn C

CO - Founder

Nguyễn Văn B

Founder

Nguyễn Văn A

Coder

PHOME COMPANY

PHOME COMPANY